mr. F. Spieker

Indien er sprake is van gezamenlijk gezag en de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft wenst te verhuizen, dient deze ouder toestemming te hebben van de andere ouder. Dit staat duidelijk geformuleerd in de wet en een verhuizing zonder toestemming komt dan ook nauwelijks voor.

Toch ontving ik vorige maand zo’n zaak, de vrouw was samen met de kinderen ruim 40 kilometer verder weg gaan wonen, had de kinderen daar reeds ingeschreven op school en sportclubjes en had dit alles gedaan zonder toestemming van de man.

Een kort geding procedure bij de rechtbank met het verzoek om een verhuisverbod dan wel een terug verhuizing, bood de enige oplossing. Immers de kinderen zouden veel verder weg gaan wonen waardoor de man niet langer doordeweeks zijn kinderen kon bezoeken.

De rechtbank in Alkmaar maakte korte metten met het eenzijdige besluit van de vrouw. De rechtbank acht dat zij niet heeft stil gestaan bij de gevolgen van de verhuizing van de man en de kinderen. De rechter beval de vrouw binnen vier weken na het vonnis terug te verhuizen naar de vorige woonplaats, de vrouw werd verboden de kinderen ingeschreven te houden op een andere basisschool dan hun laatste basisschool, veroordeelde de vrouw om de informatie- en consultatieplicht uit het ouderschapsplan na te komen en veroordeelde de vrouw tot de betaling van eventuele dwangsommen indien de vrouw hier geen uitvoering aan zou geven binnen vier weken. De vrouw werd teven veroordeelt in de proceskosten.

Met andere woorden; bent u een ouder met gezamenlijk gezag en wenst u met de kinderen te gaan verhuizen? Zorg dat u toestemming heeft van de andere ouder!

Krijgt u dit niet, richt u dan tot ons zodat wij een procedure vervangende toestemming verhuizing voor u kunnen voeren.