Algemene voorwaarden

Hiddes Advocatuur is de handelsnaam van mr. B.M.C.M. Hiddes, advocaat, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58159940 (eenmanszaak).

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Hiddes Advocatuur en op alle rechtsverhoudingen van Hiddes Advocatuur met Opdrachtgever en/of derden.

1.2 Uitsluitend Hiddes Advocatuur is Opdrachtnemer, nimmer enige aan Hiddes Advocatuur verbonden natuurlijke of rechtspersonen.

1.3 Niet alleen Hiddes Advocatuur, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opdracht

2.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Hiddes Advocatuur is een overeenkomst van opdracht. Alle overeenkomsten van opdracht komen tot stand met Hiddes Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht  door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

2.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.


3. Inschakeling derden

3.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is Hiddes Advocatuur gerechtigd derden in te schakelen.

3.2 Bij het inschakelen van derden zal Hiddes Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3.3 Behoudens in geval van de inschakeling van deurwaarders zal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de Opdrachtgever worden overlegd over deze inschakeling.

3.4 Hiddes Advocatuur gaat er vanuit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4. (Vrijwaring) aansprakelijkheid

4.1 De Opdrachtgever vrijwaart Hiddes Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de door Hiddes Advocatuur in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Hiddes Advocatuur.

4.2 Iedere aansprakelijkheid van Hiddes Advocatuur en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hiddes Advocatuur wordt uitbetaald.

4.3 De aansprakelijkheid van Hiddes Advocatuur, althans de eventuele schadevergoedingsverplichting, jegens cliënten of derden voor schade die voortvloeit althans rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag waarop de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (Allianz) in het betreffende geval aanspraak geeft. Met een maximum van € 1.250.000 (zegge: één miljoen tweehonderdvijftig euro) per gebeurtenis en een maximum van € 2.500.000,00 (zegge: tweeëneenhalf miljoen euro) per jaar vermeerderd met het eigen risico volgens de ter zake gesloten verzekeringspolis. Indien de polis onverhoopt geen dekking biedt of indien geen uitkering uit hoofde van de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het in de betreffende overeenkomst in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend Euro).

4.4 De polis ligt ter inzage op het kantoor.

4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Hiddes Advocatuur aansprakelijk is.

4.6 Wanneer Hiddes Advocatuur derden inschakelt, zal zij daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Noch zij, noch het kantoor is echter voor (schade die voortvloeit uit) eventuele tekortkomingen van deze derden aansprakelijk. Hiddes Advocatuur is bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van een derde te aanvaarden. Aanspraken jegens die derden zullen op verzoek van de cliënt aan hem worden overgedragen.

4.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet (goed) functioneren van door Hiddes Advocatuur bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulpmiddelen in de ruimste zin des woords, zoals databestanden, apparatuur, software enzovoort.

 

4.8 Indien Hiddes Advocatuur aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering AVB) van Hiddes Advocatuur in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

4.9 Hiddes Advocatuur en de Stichting Beheer Derdengelden Hiddes Advocatuur kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. Hiddes Advocatuur en de Stichting Beheer Derdengelden Hiddes Advocatuur zijn niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht (kunnen) nakomen.

4.10 Niet alleen Hiddes Advocatuur maar ook iedere aan Hiddes Advocatuur verbonden persoon, alsmede de Stichting Beheer Derdengelden Hiddes Advocatuur, alsmede haar bestuurders, kan op (de aansprakelijkheidsbeperkingen in) deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen, zoals erfgenamen.

4.11 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Hiddes Advocatuur, dan wel één van de in de vorige leden genoemde personen, als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

5. Honorarium

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever aan Hiddes Advocatuur een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals dat van tijd tot tijd door Hiddes Advocatuur wordt vastgesteld.

5.2 Een eventueel vast overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Naast het honorarium is de Opdrachtgever verschuldigd de verschotten die ten behoeve van de Opdrachtgever door Hiddes Advocatuur zijn betaald alsmede een vergoeding voor vaste kantoorkosten die op 5% van het honorarium wordt vastgesteld.

5.3 Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.


6. Betaling

6.1 De betalingstermijn van de door Hiddes Advocatuur aan de Opdrachtgever verzonden declaraties is veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

6.2 Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Hiddes Advocatuur het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.


7. Ter beschikkingstelling van informatie door opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Hiddes Advocatuur naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

7.2 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hiddes Advocatuur ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

7.3 Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.


8. Vernietiging dossiers

8.1 Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het einde van de opdracht digitaal worden bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.


9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.1 De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Hiddes Advocatuur wordt beheerst door het Nederlandse recht.

9.2 Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Hiddes Advocatuur voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

K.v.K Amsterdam 581 599 40
BTW-nr. NL185499946B01

Contact

Bezoekadres
Jeroen Boschlaan 2
2102AV Heemstede
Postadres
Heemsteedse Dreef 274
2102KV Heemstede
Tel: 023 - 576 78 51
Fax: 023 - 576 75 83
Email: info@hiddesadvocatuur.nl