Nieuwe partner met luxueuze levensstijl

Mr. S.A.S. Matheij Heeft het hebben van een nieuwe partner met een luxueuze levensstijl gevolgen voor de eerder vastgestelde huwelijksgerelateerde behoefte? Het Gerechtshof Amsterdam concludeert van niet. De feiten waren als volgt. In 2012 was het huwelijk van...

Birdnesting

E. Leusink De afgelopen jaren wordt er steeds vaker gesproken over birdnesting als vorm van verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen in het kader van de echtscheidingsprocedure. Bij birdnesting blijven de kinderen in de echtelijke woning, en zorgen...

Proceskostenveroordeling in het familierecht

E.L. Koopman Vaak krijgen wij van cliënten de vraag of het mogelijk is om een proceskostenveroordeling te vragen. De rechter kan in zijn beslissing een proceskostenveroordeling toewijzen aan een van de partijen. Dit houdt in dat de partij die de...

Indexeringspercentage alimentatie bekend, stijging 3% voor 2021

Mw. mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes Zoals te doen gebruikelijk dient de kinder- en partneralimentatie jaarlijks te worden geïndexeerd, tenzij u van deze wettelijke regeling bent afgeweken in het convenant of een (vaststellings) overeenkomst. De Minister van Justitie...

Kort geding terug verhuizing

mr. F. Spieker Indien er sprake is van gezamenlijk gezag en de ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft wenst te verhuizen, dient deze ouder toestemming te hebben van de andere ouder. Dit staat duidelijk geformuleerd in de wet en een verhuizing zonder...

Kinderalimentatie en hoge inkomens

mr. S.A.S. Matheij Bij het vaststellen van een kinderalimentatiebijdrage vormen de door de overheid vastgestelde alimentatienormen het uitgangspunt (de tremanormen). Een kinderalimentatiebijdrage wordt slechts vastgesteld indien er sprake is van behoeftigheid, voorts...